Boeing vzdal súboj o miliardový raketový biznis pre americkú armádu

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Boeing vycú­va­la zo súťa­že na nový rake­to­vý sys­tém pre ame­ric­kú armá­du. Horú­cim favo­ri­tom na dodáv­ku nových medzi­kon­ti­nen­tál­nych balis­tic­kých striel v hod­no­te až 85 miliárd dolá­rov zostá­va tak spo­loč­nosť Nort­horp Gru­man. Infor­mu­je o tom agen­tú­ra Reuters.

Ame­ric­ká armá­da plá­nu­je nahra­diť dote­raj­ší sys­tém stra­te­gic­kých medzi­kon­ti­nen­tál­nych striel LGM-30 Minu­te­man III úpl­ne novým sys­té­mom. Aktu­ál­ne využí­va­ný sys­tém bol totiž vyvi­nu­tý ešte v šesť­de­sia­tych rokoch a odpar­ko­va­né rake­ty sú vyro­be­né medzi rok­mi 1970 až 1978, a teda už sú tech­nic­ky zasta­ra­lé. Ame­ric­ká armá­da ich plá­nu­je udr­žať v služ­be do roku 2030. Ich bojo­vý rádius je viac ako 10 000 kilo­met­rov s dekla­ro­va­nou pres­nos­ťou zása­hu oko­lo 300 met­rov. Rake­ty sú schop­né niesť aj nuk­le­rár­ne nálo­že. Aktu­ál­ne ich majú USA k dis­po­zí­cii 450.

V pia­tok 13. decem­bra uply­nul dead­li­ne pre pred­lo­že­nie ponu­ky na vývoj a výro­bu nové­ho kom­plex­né­ho sys­té­mu medzi­kon­ti­nen­tál­nych rakiet. Boeing však vyhlá­sil, že žiad­nu ponu­ku nepred­lo­žil. Jedi­ná v súťa­ži tak zosta­la spo­loč­nosť North­rop Gru­man.

Jed­ným z dôvo­dov, pre­čo sa Boeing vzdal luk­ra­tív­ne­ho rake­to­vé­ho biz­ni­su za 85 miliárd dolá­rov, mala byť výho­da Nort­ho­pu, keď­že Pen­ta­gon si už pred tou­to súťa­žou objed­nal nové rake­to­vé moto­ry od ich kon­ku­ren­ta a tak­to by nemoh­li dať kon­ku­ren­cie­schop­nú ponu­ku. Ame­ric­ká armá­da totiž bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou žia­dať v nových rake­tách využiť motor Nort­hop Gru­man, čo je pre Boeing ťaž­ko spl­ni­teľ­né.

Pred­bež­né ana­lý­zy hovo­ria, že nahra­de­nie zasta­ra­lých striel Minu­te­man III vrá­ta­ne nových nuk­le­ár­nych nálo­ží, rakiet, navá­dza­cie­ho sys­té­mu, odpa­ľo­va­cích rám, či pono­riek by mal stáť až 350 mili­ó­nov dolá­rov. Iné ana­lý­zy odha­du­jú cel­ko­vú cenu aj s ich trid­sať roč­nou pre­vádz­kou až jeden bili­ón dolá­rov. Pre porov­na­nie to je desať roč­ných HDP Slo­ven­ska ale­bo štát­ny roz­po­čet Slo­ven­ska na 63 rokov.

Zdroj:Reuters