Boeing nepočká na povolenie úradov. 737 MAX sa bude vyrábať ďalej

Boeing 737 MAX Zdroj: Twitter/ARGS_EVA

Boeing plá­nu­je obno­viť výro­bu prob­le­ma­tic­kých 737 Max nie­koľ­ko mesia­cov pred tým, ako regu­lač­né orgá­ny schvá­lia jeho opä­tov­né pou­ží­va­nie. Média o tom v stre­du infor­mo­val gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Dave Cal­houn.

Spo­loč­nosť pokra­čo­va­la vo výro­be lie­tad­la po celý rok 2019, a to aj potom, čo boli v mar­ci všet­ky mode­ly uzem­ne­né po dvoch smr­teľ­ných havá­riach, pri kto­rých zahy­nu­lo 346 ľudí.

Prá­ca na lin­ke bola minu­lý týž­deň dočas­ne poza­sta­ve­ná.

O pokra­ču­jú­com prob­lé­me Boein­gu píše­me tu.

Cal­houn neuvie­dol žia­den kon­krét­ny dátum o pokra­ču­jú­cej výro­be. V odpo­ve­di na otáz­ku však pove­dal, že výro­ba by sa mala začať veľ­mi poma­ly a moh­lo by tak byť už o dva ale­bo tri mesia­ce.

Boeing oča­ká­va regu­lač­né schvá­le­nie pre lie­tad­lo až v dru­hej polo­vi­ci toh­to roka. V to isté však dúfa­li už minu­lý rok, keď pred­po­kla­da­li, že lie­tad­lo bude vo vzdu­chu do kon­ca roka 2019. Šéf Fede­rál­nej letec­kej sprá­vy (FAA) Step­hen Dick­son však 11. decem­bra povo­le­nie nevy­dal a všet­ky lie­tad­lá muse­li ostať na zemi.

Keď­že Boeing nepres­tal s výro­bou mode­lu aj napriek záka­zu pou­ží­va­nia, sto­jí na par­ko­vis­ku pred továr­ňou asi 400 nových lie­ta­diel, kto­ré čaka­jú na doda­nie letec­kým spo­loč­nos­tiam po celom sve­te. Pre spo­loč­nosť to má obrov­ský obrov­ský finanč­ný dopad.

Pred továrňou v Texase parkuje asi 400 modelov 737 MAX, ktoré sa pre uzemenie nemožu dostať k aerolinkám.
Pred továr­ňou v Texa­se par­ku­je asi 400 mode­lov 737 MAX, kto­ré sa pre uze­me­nie nemo­žu dostať k aero­lin­kám. ZDROJ: Twit­ter /everydaycpatax

Dopa­dy dostih­li aj dodá­va­te­ľov

Dlho­do­bé zasta­ve­nie výro­by môže sťa­žiť jej opä­tov­né spus­te­nie. Nie­kto­rí dodá­va­te­lia teraz čelia vlast­ným finanč­ným prob­lé­mom v dôsled­ku odsta­ve­nia mon­táž­nej lin­ky Boein­gu. Jeho naj­väč­ší dodá­va­teľ, Spi­rit Aero­Sys­tems (SPR), kto­rý vyrá­ba trup a ďal­šie súčas­ti pre model 737 Max, 10. janu­ára ozná­mil, že pre­pus­tí 2 800 zamest­nan­cov vo Wichi­te v Kan­sa­se. Naj­me­nej sedem ďal­ších dodá­va­te­ľov Boein­gu má pod­ľa ratin­go­vej agen­tú­ry Moody­’s 10 per­cent ale­bo viac zo svo­jich príj­mov z prog­ra­mu 737 Max.

Počas odstáv­ky by spo­loč­nosť nema­la pre­púš­ťať svo­jich zamest­nan­cov, uvie­dol Cal­houn. Vo svo­jom e‑maile zamest­nan­com pred týžd­ňom hovo­rí, že spo­loč­nosť „bude naďa­lej pod­ni­kať kro­ky na udr­ža­nie našich odbor­ných zna­los­tí v oblas­ti dodá­va­teľ­ské­ho reťaz­ca a pra­cov­nej sily, aby sme boli pri­pra­ve­ní na opä­tov­nú výro­bu“.

Zdroj:CNN