Američania objednávajú ponorky za 22 miliárd. Chcú tak dobehnúť čínske námorníctvo

Ame­ric­ké námor­níc­tvo pred­sta­vi­lo v pon­de­lok svoj dote­raz najd­rah­ší kon­trakt. Objed­ná­va si naj­nov­šie ponor­ky v hod­no­te viac ako 22,2 miliárd dolá­rov.

Zmlu­va na deväť jad­ro­vých útoč­ných pono­riek trie­dy Vir­gi­nia priš­la len nie­koľ­ko mesia­cov po tom, čo veli­teľ ame­ric­ké­ho námor­níc­tva v Paci­fi­ku John Aqu­ili­no varo­val pred roz­ši­ro­va­ním čín­ske­ho vojen­ské­ho námor­níc­tva. Pod­ľa jeho slov by súčas­ný počet pono­riek na pre­ko­na­nie čín­ske­ho arze­ná­lu nesta­čil.

„Čín­ske námor­níc­tvo sa neus­tá­le zlep­šu­je a zväč­šu­je, pre­to musí aj ame­ric­ká stra­na rea­go­vať. Nero­bí­me z nich nepria­te­ľa, ale ich akti­vi­ty musí­me ďalej pozo­ro­vať,“ uvie­dol býva­lý ria­di­teľ spra­vo­daj­ských ope­rá­cií v Paci­fi­ku Carl Schus­ter.

Ponor­ky trie­dy Vir­gi­nia pat­ria k naj­mo­der­nej­šej bojo­vej plat­for­me ame­ric­ké­ho námor­níc­tva. Sú schop­né vyko­ná­vať viac typov úloh, ako naprí­klad boj s iný­mi ponor­ka­mi, loďa­mi a pozem­ný­mi cieľ­mi. Rov­na­ko doká­žu vyko­ná­vať špe­ciál­ne ope­rá­cie vrá­ta­ne zhro­maž­ďo­va­nia spra­vo­daj­ských infor­má­cií a pries­ku­mu.

Vo flo­ti­le námor­níc­tva je aktu­ál­ne osem­násť pono­riek a ďal­ších desať je v rôz­nych fázach výstav­by. Deväť nových kusov však bude pred­sta­vo­vať výraz­né vylep­še­nie opro­ti ich pred­chod­com. Naj­nov­šie ponor­ky budú znač­ne väč­šie a dlh­šie. Ich dĺž­ka sa zvý­ši na 140 met­rov z pôvod­ných 114. Pod­stat­ne sa zvý­ši aj paleb­ná sila pono­riek. Kým súčas­né doká­žu odpá­liť 12 rakiet Toma­ha­wk, nové ich zvlád­nu odpá­liť 40.

Zdroj:CNN