Airbus pre Trumpove clá presúva viac výroby do USA

Európ­sky nad­ná­rod­ný výrob­ca lie­ta­diel a vojen­skej tech­ni­ky Air­bus plá­nu­je od budú­ce­ho roka zvý­šiť výro­bu svoj­ho najp­re­dá­va­nej­šie­ho stro­ja A320 v Spo­je­ných štá­toch z dote­raj­ších pia­tich na sedem kusov mesač­ne.

Roz­hod­nu­tie o náras­te pro­duk­cie v závo­de Air­bu­su v Mobi­le v Ala­ba­me je súčas­ťou cie­ľa kon­cer­nu, kto­rý chce zvý­šiť celo­sve­to­vú výro­bu lie­ta­diel z mode­lo­vé­ho radu A320 na 63 kusov za mesiac v roku 2021, uvied­la spo­loč­nosť vo svo­jom vyhlá­se­ní.

Zvy­šo­va­nie výro­by v USA súvi­sí so zave­de­ním ciel pre dovoz letec­kých výrob­kov z EÚ v hod­no­te 6,75 miliar­dy eur.

Was­hing­ton zavie­dol tie­to tari­fy ako nesú­hlas s európ­sky­mi dotá­cia­mi pre spo­loč­nosť Air­bus. Ame­ric­ká vlá­da argu­men­tu­je, že z verej­ných doto­va­ný Air­bus má nefé­ro­vú výho­du opro­ti ame­ric­ké­mu Boein­gu, kto­rý tak­to doto­va­ný nie je.

Air­bus bez kon­ku­ren­cie v trie­de

Mode­lo­vý rad A320 je aktu­ál­ne bez sil­nej celo­sve­to­vej kon­ku­ren­cie. Lie­tad­lá radu A320, kam pat­ria aj A319, či A321, pat­ria do rov­na­kej trie­dy ako prob­lé­mo­vé lie­tad­lá 737 MAX od Boein­gu. Navy­še ame­ric­ká spo­loč­nosť ozná­mi­la, že MAX pre­sta­nú vyrá­bať.

Air­bus v závo­de v Ala­ba­me príj­me 275 nových zamest­nan­cov k zhru­ba 600, kto­rých pri­jal na pred­chá­dza­jú­ce roz­ší­re­nie výro­by iba minu­lý rok.

Air­bus zamest­ná­va­la pri­bliž­ne 4000 ľudí na 38 mies­tach v 16 štá­toch USA. Spo­loč­nosť vla­ni ťaži­la z prob­lé­mov kon­cer­nu Boeing s jeho model­mi 737 MAX.

Tie sú od mar­ca 2019 stia­hnu­té z pre­vádz­ky na celom sve­te po dvoch tra­gic­kých havá­riách v prie­be­hu pia­tich mesia­cov, pri kto­rých zahy­nu­lo 346 ľudí.

Boeing odvte­dy nedo­ká­zal rozp­tý­liť bez­peč­nost­né oba­vy a nezís­kal súhlas regu­lač­ných úra­dov na obno­ve­nie letov 737 MAX, čo spô­so­bu­je prob­lé­my desiat­kam letec­kých spo­loč­nos­tí, kto­ré si už lie­tad­lo objed­na­li.