Aero Vodochody ponúklo Slovensku strategickú spoluprácu pri výcviku pilotov

Výrob­ca pod­zvu­ko­vých stí­ha­cích lie­ta­diel Aero Vodo­cho­dy ponú­kol Slo­ven­sku mož­nosť spo­lu­pra­co­vať pri výcvi­ku pilo­tov. 

Čes­ký výrob­ca pozdvu­ko­vých stí­ha­cích lie­ta­diel Aero Vodo­cho­dy ponú­kol Slo­ven­sku stra­te­gic­kú spo­lu­prá­cu pri výcvi­ku pilo­tov. Čes­ká a Slo­ven­ská repub­li­ka by moh­li nad­via­zať na spo­loč­nú his­tó­riu a ťažiť zo vzá­jom­nej spo­lu­prá­ce pri budo­va­ní obra­ny vzduš­né­ho pries­to­ru. Spo­loč­nosť AERO Vodo­cho­dy AEROSPACE s pod­po­rou Minis­ter­stva obra­ny ČR ponúk­la slo­ven­skej stra­ne dlho­do­bú spo­lu­prá­cu na výcvi­ku slo­ven­ských tak­tic­kých pilo­tov v ČR a na Slo­ven­sku s využi­tím nových cvič­ných lie­ta­diel L‑39NG, kto­rej súčas­ťou je tiež význam­ná prie­my­sel­ná spo­lu­prá­ca.

V Aero Vodo­cho­dy pre­zen­to­va­li zástup­co­via čes­ké­ho letec­ké­ho výrob­cu ponu­ku na stra­te­gic­kú spo­lu­prá­cu slo­ven­skej dele­gá­cii na čele s mini­strom obra­ny Jaro­sla­vom Naďom a náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl SR, gene­rá­lom Danie­lom Zme­kom. Čes­ké minis­ter­stvo obra­ny repre­zen­to­val námest­ník minis­tra obra­ny a ria­di­teľ sek­cie pre prie­my­sel­nú spo­lu­prá­cu Tomáš Kopeč­ný.

Slo­ven­ská repub­li­ka pri­kro­či­la k význam­nej moder­ni­zá­cii svo­jich vzduš­ných síl, kto­rej hlav­nou súčas­ťou je postup­né vyra­de­nie star­ších lie­ta­diel MiG-29 a ich náh­ra­da ame­ric­ký­mi stí­hač­ka­mi F‑16. Na to nad­vä­zu­je rada ďal­ších kro­kov vrá­ta­ne vytvo­re­nia moder­né­ho a efek­tív­ne­ho prog­ra­mu výcvi­ku vojen­ských tak­tic­kých pilo­tov.

„Aero Vodo­cho­dy ako tra­dič­ný par­tner slo­ven­ských vzduš­ných síl pred­sta­vi­lo ponu­ku na dodáv­ku ôsmich moder­ných cvič­ných prú­do­vých lie­ta­diel L‑39NG, kto­rej súčas­ťou by bola význam­ná prie­my­sel­ná spo­lu­prá­ca, kto­rá ráta s roz­siah­lým zapo­je­ním slo­ven­ských firiem do výro­by štruk­tu­rál­nych cel­kov nové­ho lie­tad­la, ďal­ších vývo­jo­vých fáz pro­jek­tu L‑39NG aj do logis­tic­kej pod­po­ry či budo­va­nia pozem­né­ho výcvi­ko­vé­ho sys­té­mu,” pove­dal Jakub Hoda, vicep­re­zi­dent pre obchod a člen pred­sta­ven­stva Aero Vodo­cho­dy.

„Čes­ká repub­li­ka je pre Slo­ven­sko najb­liž­ším par­tne­rom. Spá­ja nás však nie­len minu­losť, ale tiež záu­jem pre­hĺbo­vať a roz­ší­ro­vať roz­sah našej vzá­jom­nej spo­lu­prá­ce do budúc­na. Počas uply­nu­lých hodín som o tých­to mož­nos­tiach ale tiež o pro­jek­toch, kto­ré sa nepo­da­ri­li spo­loč­ne rea­li­zo­vať, hovo­ril aj s minis­tra­mi obra­ny a zahra­nič­ných vecí ČR,” oce­nil minis­ter obra­ny SR Jaro­slav Naď. Ako ďalej dopl­nil, ponu­ku zo stra­ny spo­loč­nos­ti Aero Vodo­cho­dy vní­ma aj ako jed­nu z mno­hých foriem mož­ných úspor štát­nych finan­cií v súvis­los­ti so súčas­nou situ­áci­ou koro­na­ví­ru­su. „Naši pilo­ti absol­vu­jú výcvik na nové stí­ha­cie lie­tad­lá F‑16 v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých, čo je z pohľa­du šet­re­nia pros­tried­kov nároč­né a dlho­do­bo neu­dr­ža­teľ­né. Aj pre­to túto ponu­ku víta­me, naj­mä pokiaľ ide o mož­nú spo­lu­prá­cu s našim sta­bil­ným par­tne­rom. Urči­te túto ponu­ku víta­me a dôklad­ne ju zvá­ži­me,” pove­dal.

Námest­ník minis­tra obra­ny ČR pre ria­de­nie sek­cie prie­my­sel­nej spo­lu­prá­ce Tomáš Kopeč­ný uvie­dol: „Čes­ká a Slo­ven­ská repub­li­ka spo­loč­ne boli v minu­los­ti v obran­nom prie­mys­le veľ­mo­ca­mi. Pro­jek­ty, kde môže pre­bie­hať spo­loč­ná výro­ba zasa vrá­tia na mapu znač­ku toho naj­lep­šie­ho z našej his­tó­rie. Som pre­to rád, že môže­me roko­vať o spo­lu­prá­ci, kto­rá obsa­hu­je obsta­ra­nie cvič­ných lie­ta­diel a výcvi­ku, ale má tiež umož­niť zapo­je­nie slo­ven­ské­ho obran­né­ho prie­mys­lu do výro­by a ďal­ších pri­dru­že­ných akti­vít.”

Kľú­čom dlho­do­bej vzá­jom­nej spo­lu­prá­ce oboch kra­jín a letec­kej fir­my AERO Vodo­cho­dy je príp­ra­va výcvi­ko­vé­ho kon­cep­tu pre Vzduš­né sily OS SR so zapo­je­ním lie­tad­la L‑39NG a kom­plex­né­ho pozem­né­ho výcvi­ko­vé­ho sys­té­mu. Čes­ká repub­li­ka je schop­ná ponúk­nuť tak­tic­ký simu­lač­ný výcvik ako na L‑39 tak aj na F‑16 vo svo­jom Tak­tic­kom simu­lač­nom cen­tre v Par­du­bi­ciach, kde sa cvi­čia pilo­ti Vzduš­ných síl AČR a tiež ďal­ších kra­jín.

Stra­te­gic­ká spo­lu­prá­ca s Aerom Vodo­cho­dy a Čes­kou repub­li­kou by zais­ti­la udr­ža­nie schop­nos­tí leto­vé­ho výcvi­ku a postup­né budo­va­nie nové­ho, moder­né­ho výcvi­ko­vé­ho sys­té­mu a výcvi­ko­vej let­ky pre základ­ný a pokro­či­lý výcvik rea­li­zo­va­ný zaško­le­ný­mi slo­ven­ský­mi inštruk­tor­mi L‑39NG pria­mo na Slo­ven­sku. Tým sa výraz­ne zní­ži potre­ba finanč­ne veľ­mi náklad­né­ho výcvi­ku pilo­tov v USA. Okrem tej­to úspo­ry nákla­dov by tiež Slo­ven­sko pro­fi­to­va­lo z nespor­ných prí­no­sov prie­my­sel­nej spo­lu­prá­ce v podo­be nových záka­ziek pre slo­ven­ský letec­ký prie­my­sel a tvor­by desia­tok nových kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest.

AERO L‑39NG

Viac o L‑39NG

Lie­tad­lo L‑39NG je moder­né a efek­tív­ne ľah­ké prú­do­vé lie­tad­lo schop­né plniť rolu ľah­ké­ho bojo­vé­ho lie­tad­la a jed­not­né­ho a kom­plex­né­ho lie­tad­la pre plno­hod­not­ný výcvik pilo­tov moder­ných vzduš­ných síl. Lie­ta­lo vychá­dza z aero­dy­na­mic­kej kon­cep­cie pôvod­ných L‑39 s opti­ma­li­zo­va­ný­mi prv­ka­mi pre zní­že­nie odpo­ru a zvý­še­nie účin­nos­ti, a súčas­ne využí­va tech­no­ló­gie výro­by a moder­né­ho vyba­ve­nia. Pohon dodá­va vyso­ko úspor­ný motor FJ44-4M dodá­va­ný s údrž­bo­vým sys­té­mom TAP Blue, kto­rý uží­va­te­ľom zais­ťu­je bez­pre­ce­dent­nú letu­schop­nosť a pre­d­i­ko­va­teľ­nosť údrž­bo­vých nákla­dov. Avi­oni­ka lie­tad­la je pri­pra­ve­ná pre výcvik budú­cich pilo­tov lie­ta­diel štvr­tej a pia­tej gene­rá­cie a môže byť do znač­nej mie­ry pris­pô­so­be­ná požia­dav­kám zákaz­ní­ka. Lie­tad­lo je v bojo­vej varian­te vyba­ve­né pia­ti­mi záves­ník­mi pre nose­nie výzb­ro­je. Súčas­ťou lie­tad­la je aj širo­ké spek­trum simu­lač­ných tech­no­ló­gií vrá­ta­ne zapo­je­nia do vyso­ko moder­né­ho tak­tic­ké­ho simu­lač­né­ho cen­tra s cie­ľom zvý­šiť účin­nosť výcvi­ku. Stra­te­gic­kým par­tne­rom pro­jek­tu L‑39NG je spo­loč­nosť OMNIPOL, kto­rá ho z 50% spo­lu­fi­nan­cu­je a vlast­ní. Ďal­šie pod­rob­nos­ti o novom lie­tad­le náj­de­te na www.l‑39ng.aero.

(Zdroj: PR Aero Vodo­cho­dy)