Archive

Tag: Zomrel

Zomrel bývalý sovietsky rozviedčik, ktorý v roku 1945 zachránil Krakov

 Vo veku 103 rokov zomrel prí­sluš­ník soviet­skej vojen­skej roz­vied­ky Ale­xej Boťan, kto­rý je pova­žo­va­ný za záchran­cu poľ­ské­ho mes­ta Kra­kov pred zni­če­ním nacis­ta­mi počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok roz­hla­so­vá sta­ni­ca Echo Mos­kvy. Spres­ni­la, že v 40. rokoch…

Zomrel bývalý minister obrany Luboš Dobrovský

Vo veku 87 rokov zomrel vo štvr­tok býva­lý čes­ko­slo­ven­ský minis­ter obra­ny, poli­tik a disi­dent Luboš Dob­rov­ský. Infor­mo­val o tom spra­vo­daj­ský web Lidovky.cz s odvo­la­ním sa na Kniž­ni­cu Vác­la­va Hav­la. Dob­rov­ský sa naro­dil 3. feb­ru­ára 1932 v mes­te Kolín v Stre­do­čes­kom…