Archive

Tag: ženy v armáde

Do elitných špeciálnych jednotiek možno vstúpia prvé ženy

Jed­na z naje­lit­nej­ších jed­no­tiek námor­níc­tva môže mať čosko­ro prvé žen­ské kadet­ky. Tri ženy sa momen­tál­ne zúčast­ňu­jú výcvi­ku, aby sa sta­li člen­ka­mi war­fa­re com­ba­­tant-craft cre­wmen. Táto jed­not­ka čas­to spo­lu­pra­cu­je so špe­ciál­ny­mi sila­mi Navy SEALs pri infil­trač­ných a exfil­trač­ných misiách. Vedú tiež…

Americká armáda zaplatí dva milióny dolárov, aby ženy mohli cikať

Ame­ric­ké námor­níc­tvo inves­to­va­lo mili­ón dolá­rov do zaria­de­ní a uni­fo­riem vďa­ka kto­rým si pilot môže uľa­viť počas letu – a chce minúť ďal­šie dva mili­ó­ny dolá­rov, aby sa moh­li počas letu vyci­kať aj ženy počas via­ce­rých hodín strá­ve­ných v kok­pi­te. Prob­lém…

Španielsko sa snaží dostať ženy do špeciálnych síl. Na Slovensku je ich päť percent

Špa­niel­ske minis­ter­stvo obra­ny otvá­ra ženám ďal­šie úlo­hy špe­ciál­nych síl v rám­ci v boja pro­ti tero­riz­mu a nekon­venč­né­ho vede­nia voj­ny. V špe­ciál­nych silách majú iba 1,2 per­cen­ta žien. Slo­ven­sko je na tom ove­ľa lep­šie. Špa­niel­sko iba v roku 1999 otvo­ri­lo väč­ši­nu…