Archive

Tag: Západná Afrika

USA uvažuje o stiahnutí svojich vojakov zo Západnej Afriky

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké sa pri­pra­vu­jú na veľ­ké pre­su­ny voja­kov po sve­te. V Afri­ke sa ame­ric­ké jed­not­ky zame­ra­li na poráž­ku islam­ské­ho štá­tu a mili­tan­tov spo­je­ných s al-Káí­­dou, ako je naprí­klad al-Šabab. Avšak nie­koľ­ko sto­viek ame­ric­kých voja­kov v Nige­ri, Čade a Mali…