Archive

Tag: výročie

Delostrelci z Michaloviec si 20-krát vystrelili na Bratislavu

Pro­fe­si­onál­ni voja­ci dnes z Tyr­šov­ho náb­re­žia v Bra­ti­sla­ve vypá­li­li 20 sláv­nost­ných delo­stre­lec­kých sálv. Už tra­dič­ne si tak pri­po­me­nu­li výro­čie vzni­ku Slo­ven­skej repub­li­ky a tiež ozb­ro­je­ných síl (pred­tým Armá­dy SR). Novo­roč­né delo­stre­lec­ké sal­vy zo šies­tich 122 mili­met­ro­vých húf­nic HD – 30A…

V Trenčianskych Tepliciach sa zišli pyrotechnici. Predstavili novinky a ocenili odborníkov

Prí­sluš­ní­ci ozb­ro­je­ných zbo­rov sa počas kon­fe­ren­cie zame­ra­li na výme­nu skú­se­nos­tí z nasa­de­nia v ope­rá­ciách NATO a OSN mimo úze­mia vlast­né­ho štá­tu. Orga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie bola spo­loč­nosť ZVS hol­ding a.s. Záš­ti­tu nad kon­fe­ren­ci­ou pre­vza­lo Minis­ter­stvo obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky. Medzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia pod záš­ti­tou…