Archive

Tag: vojenská polícia

V Brazílii pri štrajku vojenskí policajti strelili senátora do hrude

Pro­test za vyš­šie pla­ty sa zvr­hol na pokus o vraž­du. V seve­rob­ra­zíl­skom štá­te Cea­rá postre­li­li v stre­du do hru­de sená­to­ra po tom, ako sa pokú­sil zasiah­nuť do štraj­ku prí­sluš­ní­kov vojen­skej polí­cie, kto­rí poža­do­va­li vyš­šie pla­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP. Sená­to­ra Cida…

Ministerstvo obrany krátko pred voľbami objednalo autá za 1,7 milióna eur

Vojen­skí poli­caj­ti budú­ci rok dosta­nú nové SUV Kia Spor­ta­ge a Hyun­dai Tus­con. Za 52 nových vozi­diel plá­nu­je minis­ter­stvo obra­ny zapla­tiť 1,7 mili­ó­na eur. Jed­no vozid­lo aj s výba­vou tak vychá­dza na 28 100 eur v prí­pa­de vozi­diel Kia a Hyun­dai…

Súťaž na terénne autá ministerstvo posunulo pre nedostupný portál

Minis­ter­stvo obra­ny pôvod­ne poža­do­va­lo pred­lo­žiť ponu­ky na nákup 52 kusov poli­caj­ných SUV v pred­po­kla­da­nej hod­no­te 1,4 mili­ó­na eur bez DPH do nede­le 17. novem­bra. Pre víken­do­vú odstáv­ku por­tá­lu Úra­du pre verej­né­ho obsta­rá­va­nia môžu dodá­va­te­lia pred­lo­žiť ponu­ky ešte v pon­de­lok 18.…