Archive

Tag: urán

Irán potajomky experimentuje s uránom, tvrdí atómová agentúra

Irán poru­šu­je doho­du a zhro­maž­dil ove­ľa viac urá­nu, ako by mal. Kon­šta­tu­je to Medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia pre ató­mo­vú ener­giu (MAAE). Záro­veň uvied­la, že Irán expe­ri­men­tu­je s jad­ro­vým mate­riá­lom v mini­mál­ne troch zaria­de­niach, kto­ré však nena­hlá­sil ins­pek­to­rom. Pod­ľa MAAE Irán za posled­né…

Irán sa chváli, že môže vyrobiť atómovú bombu. Kedykoľvek

Irán má kapa­ci­tu obo­ha­tiť urán na akú­koľ­vek úro­veň. Uvie­dol to v sobo­tu pred­sta­vi­teľ Irán­skej orga­ni­zá­cie pre ató­mo­vú ener­giu (AEOI), kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra Reuters. „Ak by bolo (irán­sky­mi úrad­mi) pri­ja­té prí­sluš­né roz­hod­nu­tie, AEOI ako vyko­ná­va­teľ roz­hod­nu­tia, bude schop­ná obo­ha­tiť urán na…