Archive

Tag: úmrtie

V Nemecku zomreli dvaja americkí piloti

Dvoch prí­sluš­ní­kov ame­ric­kých vzduš­ných síl našli minu­lý týž­deň mŕt­vych v Nemec­ku. V pon­de­lok o tom infor­mo­va­la letec­ká základ­ňa v zápa­do­ne­mec­kom mes­teč­ku Spang­dah­lem, na kto­rej boli títo muži umiest­ne­ní, a doda­la, že pre­bie­ha vyšet­ro­va­nie prí­pa­du. Let­cov vo veku 20 rokov „našli…

Pri zrážke vrtuľníkov zahynulo 13 francúzskych vojakov

Tri­násť fran­cúz­skych voja­kov priš­lo o život v Mali pri zráž­ke dvoch vrtuľ­ní­kov. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie Ely­zej­ské­ho palá­ca. K zráž­ke doš­lo v pon­de­lok večer počas akcie na seve­re tej­to afric­kej kra­ji­ny, kde…