Archive

Tag: streľba

V Brazílii pri štrajku vojenskí policajti strelili senátora do hrude

Pro­test za vyš­šie pla­ty sa zvr­hol na pokus o vraž­du. V seve­rob­ra­zíl­skom štá­te Cea­rá postre­li­li v stre­du do hru­de sená­to­ra po tom, ako sa pokú­sil zasiah­nuť do štraj­ku prí­sluš­ní­kov vojen­skej polí­cie, kto­rí poža­do­va­li vyš­šie pla­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP. Sená­to­ra Cida…

Vojak zabil 26 ľudí kvôli peniazom. Zastrelili ho po 17 hodinách vyjednávania

Thaj­ské­ho voja­ka, kto­rý bez­hla­vo strie­ľal ľudí nepre­ho­vo­ri­la ani vlast­ná mama. Ser­žan­ta Čak­rap­cha­na Tchom­má nako­niec po 17 hodi­nách zastre­li­li v nákup­nom cen­tre, kde sa zaba­ri­ká­do­val. Thaj­ský pre­mi­ér Pra­jut Čan-o-ča v nede­ľu potvr­dil, že 32-roč­ný vojak pri sobot­ňaj­šej maso­vej streľ­be v mes­te…

V Thajsku vojak zastrelil najmenej 20 ľudí. Polícii stále uniká

Na naj­me­nej 20 stú­pol počet obe­tí sobot­ňaj­šej streľ­by v thaj­skom mes­te Nakhon Rat­ča­si­ma, kde vojak bez­hla­vo strie­ľal do davu samo­pa­lom. S odvo­la­ním sa na sprá­vy neme­no­va­né­ho zamest­nan­ca dis­pe­čin­go­vé­ho cen­tra záchran­ných slu­žieb Erwan o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Pod­ľa slov zdro­ja…

V čakárni zastrelil šiestich ľudí, potom aj seba

Čes­ká polí­cia vypát­ra­la v uto­rok vozid­lo muža, kto­rý je podoz­ri­vý, že vo Fakult­nej nemoc­ni­ci Ostra­va zastre­lil šies­tich ľudí. Muž vo vozid­le sa pred zása­hom polí­cie stre­lil do hla­vy. Infor­mo­va­la o tom na Twit­te­ri Polí­cia ČR. „Chy­ti­li sme pácha­te­ľa streľ­by. Šty­rid­saťd­va­roč­ný…