Archive

Tag: Španielsko

Španielska vláda nasadí armádu do oblastí postihnutých nákazou

Špa­niel­sko v rám­ci opat­re­ní pro­ti šíre­niu náka­zy koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 nasa­dí v pos­ti­hnu­tých oblas­tiach prí­sluš­ní­kov armá­dy, infor­mo­va­li na svo­jich webo­vých strán­kach den­ní­ky El Naci­onal a El País. Prí­sluš­ní­ci vojen­skej zása­ho­vej jed­not­ky UME, zame­ra­nej na pomoc pri kata­stro­fách, budú roz­miest­ne­ní v oblas­tiach,…

Španielsko sa snaží dostať ženy do špeciálnych síl. Na Slovensku je ich päť percent

Špa­niel­ske minis­ter­stvo obra­ny otvá­ra ženám ďal­šie úlo­hy špe­ciál­nych síl v rám­ci v boja pro­ti tero­riz­mu a nekon­venč­né­ho vede­nia voj­ny. V špe­ciál­nych silách majú iba 1,2 per­cen­ta žien. Slo­ven­sko je na tom ove­ľa lep­šie. Špa­niel­sko iba v roku 1999 otvo­ri­lo väč­ši­nu…

Španielska polícia zadržala „drogovú ponorku“ pri pobreží Galície

Pod­ľa poli­caj­ných zdro­jov, miest­na polí­cia zatkla dvoch mužov po zadr­ža­ní ponor­ky kto­rou pašo­va­li dro­gy. Špa­niel­ske médiá infor­mo­va­li, že ponor­ka pochá­dza z Kolum­bie a polí­cia sa sna­ží zis­tiť, či sa s dro­ga­mi pla­vi­la celú ces­tu z Juž­nej Ame­ri­ky. Ponor­ka, kto­rá bola…