Archive

Tag: SBS

Cestujúcich vo vlakoch má chrániť SBS

Želez­nič­ná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) tes­tu­je od začiat­ku novem­bra spre­vá­dza­nie noč­ných vla­kov prí­sluš­ník­mi súkrom­nej bez­peč­nost­nej služ­by (SBS). Pod­ľa šta­tis­tík ZSSK pri­chá­dza k obťa­žo­va­niu ces­tu­jú­cich hlav­ne v noč­ných spo­joch. Zamest­nan­ci SBS zasa­ho­va­li v prie­be­hu prvé­ho týžd­ňa cel­kom 13-krát, infor­mu­je o tom ZSSK…