Archive

Tag: rokovania

Trump: O dva týždne bude dohoda s Talibanom. Alebo nie

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok pove­dal, že Spo­je­né štá­ty sú „veľ­mi blíz­ko” k dosia­hnu­tiu mie­ro­vej doho­dy s afgan­ským radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP. „Mys­lím si, že sme veľ­mi blíz­ko. Exis­tu­je dob­rá šan­ca, že bude­me mať doho­du…,”…

USA tvrdia, že si s Talibanom rozumejú

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo v tele­fo­ná­te s afgan­ským pre­zi­den­tom Ašra­fom Gha­ním sig­na­li­zo­val „pozo­ru­hod­ný pokrok” v roz­ho­vo­roch medzi Was­hing­to­nom a radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. V uto­rok nesko­ro večer to na Twit­te­ri napí­sal Gha­ní. Pompeo infor­mo­val Gha­ní­ho o návrhu Tali­ba­nu, kto­rý…

Taliban predsa len rokuje s USA o prímerí

Afgan­ské mili­tant­né hnu­tie Tali­ban potvr­di­lo ďal­šie roz­ho­vo­ry so Spo­je­ný­mi štát­mi. Na „pro­duk­tív­nom” stret­nu­tí, kto­ré od stre­dy pre­bie­ha v Kata­re, roku­jú obe stra­ny o pod­pí­sa­ní doho­dy a prí­sluš­nej cere­mó­nii, uvie­dol hovor­ca poli­tic­kej kan­ce­lá­rie Tali­ba­nu Suhajl Šáhín na Twit­te­ri. Aktu­ál­ne kolo roz­ho­vo­rov…