Archive

Tag: RAF

Zomrel Paul Farnes, posledné letecké eso z bitky o Britániu

Vo veku 101 rokov zomrel v uto­rok Paul Far­nes, posled­né letec­ké eso z bit­ky o Bri­tá­niu, kto­rá pre­beh­la v roku 1940 počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Poj­mom letec­ké eso sa ozna­ču­jú pilo­ti, kto­rí zostre­li­li naj­me­nej päť nepria­teľ­ských lie­ta­diel. Infor­mo­va­la o tom…

VIDEO: Aj majster pilot sa občas utne

Nie vždy ide všet­ko pod­ľa plá­nu. Dokon­ca ani v krá­ľov­skom letec­tve jej veli­čen­stva, kde slú­žil naprí­klad aj princ Har­ry. Tu je síce star­ší, ale stá­le jas­ný dôkaz tre­tie­ho Newto­no­vé­ho záko­na – kaž­dá akcia vyvo­lá rov­na­ko sil­nú reak­ciu. V tom­to kon­krét­nom…