Archive

Tag: práva

Z kórejskej armády prepustili transrodového vojaka. Podľa štátu ide o diskrimináciu

Juho­kó­rej­ská armá­da sa v stre­du roz­hod­la pre­pus­tiť zo služ­by voja­ka, kto­rý nedáv­no pod­stú­pil ope­rá­ciu na zme­nu pohla­via. Pod­ľa agen­tú­ry AP toto roz­hod­nu­tie prav­de­po­dob­ne vyvo­lá kri­ti­ku zo stra­ny orga­ni­zá­cií na ochra­nu ľud­ských práv. Išlo o prvý prí­pad v Juž­nej Kórei, keď…