Archive

Tag: oslobodenie

Dnes je 75 rokov od oslobodenia Auschwitzu

Dnes je Medzi­ná­rod­ný deň pamiat­ky obe­tí holo­kaus­tu. Ten­to deň bol vybra­ný prá­ve pre­to, lebo 27. janu­ára 1945 bol oslo­bo­de­ný kon­cen­trač­ný tábor Aus­ch­witz-Bir­ke­­nau. Svet doslo­va oble­te­li fil­mo­vé zábe­ry na kosť vychud­nu­tých ľudí, či hro­ma­dy mŕt­vych tiel. Vyhla­dzo­va­cí tábor Aus­ch­witz-Bir­ke­­nau oslo­bo­dil oddiel…