Archive

Tag: opatrenia

Policajtom budú pri zabezpečení poriadku pomáhať aj vojaci

Poli­caj­tom budú v súčas­nej situ­ácii ovplyv­ne­nej šíre­ním nové­ho koro­na­ví­ru­su pomá­hať pri zabez­pe­če­ní verej­né­ho poriad­ku aj voja­ci. Návrh na den­né vyčle­ne­nie do 500 prí­sluš­ní­kov Ozb­ro­je­ných síl SR na posil­ne­nie Poli­caj­né­ho zbo­ru (PZ) v stre­du schvá­li­la vlá­da. „Sily a pros­tried­ky PZ už…

Je Slovensko pripravené na koronavírus? Chýbajú sestry a rúška

Vo všet­kých oko­li­tých kra­ji­nách sa už potvr­di­la náka­za novým koro­na­ví­ru­som COVID-19. Je tak otáz­kou času, kedy sa obja­ví aj na Slo­ven­sku. V tej­to súvis­los­ti už zasa­da­la bez­peč­nost­ná rada, kto­rá pri­ja­la nie­kto­ré opat­re­nia. Naprí­klad minis­ter­stvo obra­ny vie posta­viť poľ­nú nemoc­ni­cu vo…