Archive

Tag: obohatenie

Irán sa chváli, že môže vyrobiť atómovú bombu. Kedykoľvek

Irán má kapa­ci­tu obo­ha­tiť urán na akú­koľ­vek úro­veň. Uvie­dol to v sobo­tu pred­sta­vi­teľ Irán­skej orga­ni­zá­cie pre ató­mo­vú ener­giu (AEOI), kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra Reuters. „Ak by bolo (irán­sky­mi úrad­mi) pri­ja­té prí­sluš­né roz­hod­nu­tie, AEOI ako vyko­ná­va­teľ roz­hod­nu­tia, bude schop­ná obo­ha­tiť urán na…