Archive

Tag: nálety

Americké bombardovanie Afganistanu dosiahlo vlani desaťročné maximum

Ame­ric­ké vojen­ské lie­tad­lá zho­di­li minu­lý rok v Afga­nis­ta­ne naj­viac bômb za uply­nu­lé naj­me­nej jed­no desať­ro­čie. Inten­zi­ta bom­bar­do­va­nia súvi­se­la so zosil­ne­ný­mi útok­mi v čase, keď USA pre­ru­ši­li roko­va­nia s radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok tla­čo­vá agen­tú­ra AFP s…

Pri izraelských náletoch v Sýrií zahynulo 23 ľudí

Pri nále­toch izra­el­skej armá­dy v Sýrii priš­lo o život 23 ľudí vrá­ta­ne 16 zahra­nič­ných bojov­ní­kov. Infor­mo­va­lo o tom v stre­du Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) s tým, že nále­ty boli zame­ra­né na pozí­cie sýr­ske­ho reži­mu a spo­je­nec­ké­ho Irá­nu…