Archive

Tag: nálet

Ruské nálety na provinciu Aleppo vyradili z prevádzky dve nemocnice

Dve nemoc­ni­ce v pro­vin­cii Alep­po na seve­re Sýrie muse­li v pon­de­lok eva­ku­ovať, keď ich zasiah­li rus­ké nále­ty. Tla­čo­vej agen­tú­re DPA zo uvie­dol hovor­ca záchran­nej orga­ni­zá­cie Bie­le pril­by Ibrá­hím al-Hadž. Rus­ké bojo­vé lie­tad­lá pod­nik­li osem za sebou nasle­du­jú­cich nále­tov na nemoc­ni­ce…

Najmenej 10 mŕtvych po ruskom nálete v Idlibe

Pri nále­toch rus­kej armá­dy v seve­ro­sýr­skej pro­vin­cii Idlib, kto­rá je posled­nou baš­tou opo­zič­ných povs­tal­cov, priš­lo vo štvr­tok ráno o život naj­me­nej desať civi­lis­tov. S odvo­la­ním sa na orga­ni­zá­ciu Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.…