Archive

Tag: Míny

EÚ nahnevalo Trumpovo rozhodnutie o protipechotných mínach

Európ­ska únia kri­ti­zo­va­la v uto­rok roz­hod­nu­tie Spo­je­ných štá­tov uvoľ­niť obme­dze­nia pre pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín, kto­ré ozna­či­la za „úpl­ne nepri­ja­teľ­né”. Ako vo svo­jej sprá­ve kon­šta­to­va­la agen­tú­ra Reuters, zo stra­ny EÚ ide o oje­di­ne­lý pre­jav kri­ti­ky na adre­su Was­hing­to­nu. EÚ vo svo­jom…

Trump uľahčil používanie nášlapných mín

Donald Trump zru­šil ďal­šie roz­hod­nu­tie svoj­ho pred­chod­cu Barac­ka Oba­mu. Vlá­da ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta zmier­ni­la pra­vid­lá na pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín ozb­ro­je­ný­mi sila­mi Spo­je­ných štá­tov v urči­tých „výni­moč­ných situ­áciách”. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra DPA. Roz­hod­nu­tie Bie­le­ho domu pred­sta­vu­je čias­toč­ný ústup od…

USA zvažujú použitie zakázaných protipechotných mín

Spo­je­né štá­ty zva­žu­jú, že uvoľ­nia reštrik­cie a svo­jej armá­de zno­vu povo­lia pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín, kto­ré sa 164 štá­tov sve­ta zavia­za­lo zaká­zať vzhľa­dom na to, aké násled­ky má ich pou­ží­va­nie pre civi­lis­tov. Pod­ľa tele­ví­zie CNN sa pre­zi­dent USA Donald Trump roz­ho­dol…