Archive

Tag: Kašický

Vláda schválila milióny eur pre vojenský penzión. Projekt dostane problémové Barmo

Minis­ter­stvo obra­ny 24 dní pred voľ­ba­mi dosta­lo zele­nú na mili­ó­no­vú stav­bu. Vlá­da v stre­du schvá­li­la tak­mer osem mili­ó­nov eur na rekon­štruk­ciu vojen­skej zota­vov­ne na Zem­plín­skej Šíra­ve. Tá sa má zme­niť na špe­cia­li­zo­va­né pra­co­vis­ko pre voj­no­vých vete­rá­nov, kto­rý sa vra­ca­jú zo…

Ministerstvo chce naliať milióny do penziónu pre veteránov. Iný nechalo schátrať

Čo nevyš­lo v Tren­čian­skych Tep­li­ciach, to skú­ša­jú zno­va na Zem­plín­skej Šíra­ve. Iba drah­šie. Minis­ter­stvo obra­ny dlhé roky necha­lo chát­rať dva lie­čeb­né domy špe­ciál­ne napro­jek­to­va­né pre voj­no­vých vete­rá­nov v Tren­čian­skych Tep­li­ciach, pri­čom do nich inves­to­va­li asi tri mili­ó­ny eur. Mesiac pred…