Archive

Tag: Južná Amerika

Španielska polícia zadržala „drogovú ponorku“ pri pobreží Galície

Pod­ľa poli­caj­ných zdro­jov, miest­na polí­cia zatkla dvoch mužov po zadr­ža­ní ponor­ky kto­rou pašo­va­li dro­gy. Špa­niel­ske médiá infor­mo­va­li, že ponor­ka pochá­dza z Kolum­bie a polí­cia sa sna­ží zis­tiť, či sa s dro­ga­mi pla­vi­la celú ces­tu z Juž­nej Ame­ri­ky. Ponor­ka, kto­rá bola…

Bývalý prezident Bolívie prijal politický azyl v Mexiku

Býva­lý bolí­vij­ský pre­zi­dent Evo Mora­les ušiel do Mexi­ka, kde pri­jal poli­tic­ký azyl. Svoj odchod z postu pre­zi­den­ta ale aj samot­nej kra­ji­ny ozna­čil za „štát­ny pre­vrat“ zo stra­ny armá­dy a opo­zí­cie. Dlho­roč­ný pre­zi­dent Mora­les náh­le opus­til Bolí­viu deň po svo­jej rezig­ná­cii.…

Bolivíjskeho prezidenta k úteku dotlačila armáda

Bolí­vij­ský pre­zi­dent Evo Mora­les po stup­ňu­jú­com sa tla­ku rezig­no­val na svo­ju fun­kciu. Dlho­roč­ný líder Bolí­vie vystú­pil s tele­ví­zii, pri­čom vyjad­ril žela­nie, aby sa v jeho kra­ji­ne „obno­vil sociál­ny zmier”. Mora­les uvie­dol, že svoj rezig­nač­ný list odo­vzdal bolí­vij­ské­mu par­la­men­tu. Spo­lu s…