Archive

Tag: Jaroslav Naď

J. Naď: Príčinou nehody MiG-29 bol nedostatok paliva

Bez­pro­stred­nou prí­či­nou minu­lo­roč­nej neho­dy stí­ha­cie­ho lie­tad­la MiG-29 bol nedos­ta­tok pali­va a násled­né roz­hod­nu­tie pilo­ta o kata­pul­tá­ži. Cel­ko­vo vyšet­ro­va­cia komi­sia urči­la 13 čias­tko­vých fak­to­rov, kto­ré pris­pe­li k neho­de. Na pon­del­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii o tom infor­mo­val minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽa­NO). Zdô­raz­nil,…

Generál Joch odišiel do civilu. Nástupcu zatiaľ nemá

Veli­teľ Pozem­ných síl Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Jin­dřich Joch sa v uto­rok v Tren­čí­ne počas sláv­nost­né­ho nástu­pu roz­lú­čil s aktív­nou služ­bou. Jeho nástup­ca by mal byť zná­my na jeseň toh­to roka. Joch slú­žil v ozb­ro­je­ných silách 38 rokov, uni­for­mu nosí…

Polícia zrušila obvinenie Jaroslava Naďa

Vyšet­ro­va­teľ Národ­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry dnes zru­šil obvi­ne­nie Jaro­sla­va Naďa. Hlav­ný sve­dok upra­vil svo­ju výpo­veď počas úko­nov po vzne­se­ní obvi­ne­nia, a tým eli­mi­no­val úmy­sel zavi­ne­nia. Infor­mu­je o tom Polí­cia Slo­ven­skej repub­li­ky na svo­jej face­bo­oko­vej strán­ke. Jaro­slav Naď (OĽa­NO) bol 19. novem­bra…