Archive

Tag: ISS

Zlý týždeň Boeingu pokračuje. Pre školácku chybu sa jeho loď nespojí s ISS

Týž­deň zlých správ pre ame­ric­kú spo­loč­nosť Boeing pokra­ču­je. Najprv ozná­mi­li, že sa nebu­dú uchá­dzať o miliar­do­vú vojen­skú zákaz­ku na rake­ty dlhé­ho dole­tu, o tri dni ukon­či­li výro­bu prob­lé­mo­vé­ho lie­tad­la Boeing 737 MAX a týž­deň ukon­či­li tým, že ich záso­bo­va­cia loď…