Archive

Tag: FSB

Rusi tvrdia, že chytili NATO špióna vo vlastných radoch

V pon­de­lok na Twit­te­ri spo­mí­nal na zosnu­lé­ho skla­da­te­ľa Ennio Mor­ri­co­ne­ho a v uto­rok už bol v rus­kom väze­ní. Zadr­ža­ný porad­ca gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa rus­kej ves­mír­nej agen­tú­ry Ros­kos­mos Ivan Saf­ro­nov je podoz­ri­vý zo spo­lu­prá­ce s „jed­nou z taj­ných slu­žieb NATO”. S odvo­la­ním…

Bulharsko sa pustilo do právnej vojny s Ruskom pre obvinených vrahov miestneho zbrojára

Bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra zve­rej­ni­la v pia­tok mená troch Rusov obvi­ne­ných z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va v roku 2015 v Sofii. Pod­ľa agen­tú­ry TASS pro­ku­ra­tú­ra v Sofii ozná­mi­la, že obvi­ne­ný­mi sú Ser­gej Vik­to­ro­vič Pav­lov, Ser­gej Via­če­sla­vo­vič Fedo­tov a Geor­gij Gorš­kov.…

V Bulharsku obvinil troch ruských špiónov z pokusu o vraždu zbrojára

Troch obča­nov Rus­ka obvi­ni­li bul­har­ské orgá­ny z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va, jeho syna a ďal­šej oso­by, kto­rí boli v roku 2015 v Sofii otrá­ve­ní pres­ne neur­če­nou che­mic­kou lát­kou. Infor­mo­va­la o tom bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra. Neme­no­va­ní Rusi sa pod­ľa pro­ku­ra­tú­ry…

Putin na päť rokov uväznil v Rusku vlastných špiónov FSB

Kaž­dý rus­ký špi­ón rus­kej Fede­rál­nej bez­peč­nost­nej služ­by (FSB) bude musieť zostať v Rus­ku až päť rokov po skon­če­ní služ­by. Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin totiž pod­pí­sal zákon, kto­rý umož­ní FSB, aby všet­kým svo­jim býva­lým zamest­nan­com zaká­za­la opus­tiť úze­mie kra­ji­ny až päť…