Archive

Tag: francúzko

Všetko je inak. Irán nakoniec čierne skrinky na Ukrajinu nepošle

Jeden deň tak, na dru­hý naopak. Irán zatiaľ nehod­lá vydať Ukra­ji­ne čier­ne skrin­ky zo zostre­le­né­ho civil­né­ho lie­tad­la, hoci to v sobo­tu vyhlá­sil šéf vyšet­ro­va­nia Hasan Razá­í­e­far. Ten istý pri­tom v sobo­tu cez Twit­ter tvr­dil, že leto­vé zapi­so­va­če do Kyje­va pošlú. …