Archive

Tag: Ebtekar

Novým koronavírusom sa nakazila aj iránska viceprezidentka

Novým typom koro­na­ví­ru­su sa v Irá­ne naka­zi­la aj vicep­re­zi­dent­ka Masú­meh Ebte­ka­ro­vá. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok agen­tú­ra AP s odvo­la­ním sa na novi­ny Iran Dai­ly. Pod­ľa agen­tú­ry IRNA bola Ebte­ka­ro­vá hos­pi­ta­li­zo­va­ná a je v sta­rost­li­vos­ti leká­rov. Irán­ske agen­tú­ry okrem toho…