Archive

Tag: Duravit

Bulharsko sa pustilo do právnej vojny s Ruskom pre obvinených vrahov miestneho zbrojára

Bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra zve­rej­ni­la v pia­tok mená troch Rusov obvi­ne­ných z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va v roku 2015 v Sofii. Pod­ľa agen­tú­ry TASS pro­ku­ra­tú­ra v Sofii ozná­mi­la, že obvi­ne­ný­mi sú Ser­gej Vik­to­ro­vič Pav­lov, Ser­gej Via­če­sla­vo­vič Fedo­tov a Geor­gij Gorš­kov.…

V Bulharsku obvinil troch ruských špiónov z pokusu o vraždu zbrojára

Troch obča­nov Rus­ka obvi­ni­li bul­har­ské orgá­ny z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va, jeho syna a ďal­šej oso­by, kto­rí boli v roku 2015 v Sofii otrá­ve­ní pres­ne neur­če­nou che­mic­kou lát­kou. Infor­mo­va­la o tom bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra. Neme­no­va­ní Rusi sa pod­ľa pro­ku­ra­tú­ry…