Archive

Tag: Drogy

Kolumbia: Súd pozastavil protidrogovú misiu vojakov USA

Súd v Kolum­bii naria­dil poza­sta­ve­nie štvor­me­sač­nej misie ame­ric­kých voja­kov urče­nej na boj pro­ti pašo­va­niu drog. V pia­tok o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na kolum­bij­ský den­ník El Tiem­po.   Dôvo­dom poza­sta­ve­nia bolo nes­chvá­le­nie misie kolum­bij­ským Sená­tom, hor­nou komo­rou par­la­men­tu.…

Španielska polícia zadržala „drogovú ponorku“ pri pobreží Galície

Pod­ľa poli­caj­ných zdro­jov, miest­na polí­cia zatkla dvoch mužov po zadr­ža­ní ponor­ky kto­rou pašo­va­li dro­gy. Špa­niel­ske médiá infor­mo­va­li, že ponor­ka pochá­dza z Kolum­bie a polí­cia sa sna­ží zis­tiť, či sa s dro­ga­mi pla­vi­la celú ces­tu z Juž­nej Ame­ri­ky. Ponor­ka, kto­rá bola…