Archive

Tag: denuklearizácia

Prestrelka Kim – Trump pokračuje. Najnovšie je americký prezident nerozvážny starec

Slov­ná pre­strel­ka medzi komu­nis­tic­kou Sever­nou Kóreu a USA pokra­ču­je. Naj­nov­šie sa naj­vyš­ší pred­sta­vi­te­lia oboch kra­jín nehá­da­jú, ale rov­no urá­ža­jú. Naj­nov­šie Sever­ná Kórea pro­stred­níc­tvom vyhlá­se­nia napad­la ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa a nazva­la ho „neroz­váž­nym a ľsti­vým star­com.” Pch­jong­jang to vyhlá­sil v…