Archive

Tag: cvičené psy

Darované vojenské psy nechali v Jordánsku vyhladovať a zomrieť

Mali pomá­hať, no im nik nepo­mo­hol. Veľ­mi zlý osud postre­tol špe­ciál­ne vycvi­če­né psy na hľa­da­nie výbuš­nín, kto­ré Was­hing­ton daro­val do Jor­dán­ska a Egyp­ta. Vlá­da USA sa pre­to roz­hod­la, že už ďal­ších psí­kov do tých­to kra­jín posie­lať nebu­de. Veľ­mi zlé zaob­chá­dza­nie,…