Archive

Tag: civilné letectvo

Európska letecká agentúra odporúča aerolinkám vyhnúť sa Iránu

Európ­ska agen­tú­ra pre bez­peč­nosť letec­tva (EASA) odpo­ru­či­la letec­kým spo­loč­nos­tiam vyhnúť sa pre­le­tom lie­ta­diel v irán­skom vzduš­nom pries­to­re. Toto pre­ven­tív­ne odpo­rú­ča­nie, plat­né až do odvo­la­nia, bolo vyda­né „v súvis­los­ti s vyhlá­se­ním Irá­nu, že jeho ozb­ro­je­né sily omy­lom zostre­li­li ukra­jin­ské civil­né lie­tad­lo”.…