Archive

Tag: Civilisti

USA zvažujú použitie zakázaných protipechotných mín

Spo­je­né štá­ty zva­žu­jú, že uvoľ­nia reštrik­cie a svo­jej armá­de zno­vu povo­lia pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín, kto­ré sa 164 štá­tov sve­ta zavia­za­lo zaká­zať vzhľa­dom na to, aké násled­ky má ich pou­ží­va­nie pre civi­lis­tov. Pod­ľa tele­ví­zie CNN sa pre­zi­dent USA Donald Trump roz­ho­dol…