Archive

Tag: Čile

Našli trosky strateného čílskeho lietadla. Nik neprežil

Číl­ske úra­dy vo štvr­tok potvr­di­li, že tros­ky náj­de­né v oce­áne pat­ria nezvest­né­mu lie­tad­lu čil­ských vzduš­ných síl s 38 oso­ba­mi na palu­be. Hlav­ný veli­teľ vzduš­ných síl Artu­ro Meri­no Núňez ozná­mil, že „stav náj­de­né­ho vra­ku lie­tad­la prak­tic­ky vylu­ču­je, že by nie­kto pre­žil…

Zmizlo vojenské lietadlo s 38 pasažiermi

Vojen­ské lie­tad­lo číl­ských vzduš­ných síl zmiz­lo v pon­de­lok z rada­rov. Na palu­be sa nachá­dza­lo 38 osôb. Lie­tad­lo Lock­he­ed C‑130 Her­cu­les sme­ro­va­lo z mes­ta Pun­ta Are­nas  na čil­skú Základ­ňu pre­zi­den­ta Edu­ar­da Fre­ia Mon­tal­vu v Antar­ktí­de. V lie­tad­le sa nachá­dza­lo 17 čle­nov…

Prezident rozkázal vojakom brániť krajinu pred vlastnými občanmi

Číl­sky pre­zi­dent požia­dal záko­no­dar­cov, aby na uto­rok povo­li­li voja­kom obra­nu verej­nej infra­štruk­tú­ry. Sku­pi­na pre ľud­ské prá­va pri­tom vyjad­ri­la podoz­re­nie že doš­lo k váž­ne­mu zne­uži­tiu bez­peč­nost­ných síl počas pia­tich týž­dňov nepo­ko­jov v jed­nej z naj­bo­hat­ších kra­jín Juž­nej Ame­ri­ky. Pri pokra­ču­jú­cich pro­tes­toch…