Archive

Tag: Botyan

Zomrel bývalý sovietsky rozviedčik, ktorý v roku 1945 zachránil Krakov

 Vo veku 103 rokov zomrel prí­sluš­ník soviet­skej vojen­skej roz­vied­ky Ale­xej Boťan, kto­rý je pova­žo­va­ný za záchran­cu poľ­ské­ho mes­ta Kra­kov pred zni­če­ním nacis­ta­mi počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok roz­hla­so­vá sta­ni­ca Echo Mos­kvy. Spres­ni­la, že v 40. rokoch…