Archive

Tag: Bombardovanie

Rusko popiera bombardovanie nemocnice. Považuje to za provokáciu

Mos­kva vo štvr­tok pop­re­la bom­bar­do­va­nie pekár­ne a zdra­vot­níc­kej kli­ni­ky v sýr­skej pro­vin­cii Idlib. „Rus­ké letec­tvo nevy­ko­na­lo žiad­ne bojo­vé úlo­hy v tej­to oblas­ti Sýrie,” uvied­lo vo vyhlá­se­ní rus­ké minis­ter­stvo obra­ny a sprá­vy zahra­nič­ných médií ozna­či­lo pod­ľa agen­tú­ry TASS za „pro­vo­ká­ciu”. Agen­tú­ra…

Najmenej 10 mŕtvych po ruskom nálete v Idlibe

Pri nále­toch rus­kej armá­dy v seve­ro­sýr­skej pro­vin­cii Idlib, kto­rá je posled­nou baš­tou opo­zič­ných povs­tal­cov, priš­lo vo štvr­tok ráno o život naj­me­nej desať civi­lis­tov. S odvo­la­ním sa na orga­ni­zá­ciu Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.…

Americké bombardovanie Afganistanu dosiahlo vlani desaťročné maximum

Ame­ric­ké vojen­ské lie­tad­lá zho­di­li minu­lý rok v Afga­nis­ta­ne naj­viac bômb za uply­nu­lé naj­me­nej jed­no desať­ro­čie. Inten­zi­ta bom­bar­do­va­nia súvi­se­la so zosil­ne­ný­mi útok­mi v čase, keď USA pre­ru­ši­li roko­va­nia s radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok tla­čo­vá agen­tú­ra AFP s…