Archive

Tag: Blízky Východ

Samovražedných atentátov vo svete ubudlo. Najviac ich je v Afganistane, v Európe žiaden

Počet samov­ra­žed­ných úto­kov na celom sve­te po poráž­ke tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS) výraz­ne pokle­sol. V roku 2019 bolo spá­cha­ných pri­bliž­ne 149 samov­ra­žed­ných aten­tá­tov, čo je zhru­ba o 49 per­cent menej než v roku 2018, kedy zazna­me­na­li 293 aten­tá­tov. V…

NATO pozastavilo výcvik v Iraku. Slovenskí vojaci čakajú na rozkazy

NATO po zabi­tí irán­ske­ho gene­rál­ma­jo­ra Káse­ma Solej­má­ní­ho poza­sta­vi­lo svo­je výcvi­ko­vé misie v Ira­ku. Sied­mi slo­ven­skí voja­ci pôso­bia­ci v kra­ji­ne aktu­ál­ne čaka­jú na roz­ka­zy a prí­pad­ne stia­hnu­tie z Ira­ku. Misia NATO v Ira­ku, na kto­rej sa zúčast­ňu­je nie­koľ­ko sto­viek voja­kov, posky­tu­je…

Napätie v Iraku sa stupňuje. USA vyzvali svojich občanov, aby opustili krajinu

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké na prí­kaz pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa zlik­liv­do­va­li v Bag­da­de irán­ske­ho gene­rá­la Gáse­ma Solej­má­ní­ho, veli­te­ľa špe­ciál­nych jed­no­tiek Quds Irán­skych revo­luč­ných gárd. Tie aktu­ál­ne pôso­bia v Ira­ku pro­ti vlád­nym jed­not­kám a ame­ric­kým silám. Pen­ta­gon potvr­dil, že ho zabi­li pri letec­kom…