Archive

Tag: Belgicko

Belgicko zastavilo vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Bel­gic­ká Štát­na rada zasta­vi­la plat­nosť 17 licen­cií na vývoz zbra­ní do Saud­skej Ará­bie. Infor­mo­va­la o tom tele­víz­na sta­ni­ca RTBF. Povo­le­nia na vývoz zbra­ní ude­lil v prie­be­hu decem­bra regi­onál­ny valón­sky pre­mi­ér Elio Di Rupo. Spo­loč­nos­ti Fab­ri­que Nati­ona­le Hers­tal, John Coc­ke­rill a…

Defender 2020: Belgická armáda sa na cvičení nezúčastní, pomôže však s presunom techniky

Bel­gic­ká armá­da sa nebu­de aktív­ne zúčast­ňo­vať na roz­siah­lom cvi­če­ní ame­ric­kých vojen­ských síl, kto­rých cie­ľom je v aprí­li a máji toh­to roku vyskú­šať nasa­dzo­va­nie vojen­ských posíl v Euró­pe v rám­ci NATO. Bel­gic­ké minis­ter­stvo obra­ny však vyj­de spo­jen­com v ústre­ty a bude koor­di­no­vať…