Archive

Tag: atómová zbraň

Irán sa chváli, že môže vyrobiť atómovú bombu. Kedykoľvek

Irán má kapa­ci­tu obo­ha­tiť urán na akú­koľ­vek úro­veň. Uvie­dol to v sobo­tu pred­sta­vi­teľ Irán­skej orga­ni­zá­cie pre ató­mo­vú ener­giu (AEOI), kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra Reuters. „Ak by bolo (irán­sky­mi úrad­mi) pri­ja­té prí­sluš­né roz­hod­nu­tie, AEOI ako vyko­ná­va­teľ roz­hod­nu­tia, bude schop­ná obo­ha­tiť urán na…

V Ázii zúri atómové zbrojenie. India úspešne otestovala vlastnú raketu

Kým Euró­pa sa sna­ží zbro­je­nie, naj­mä to ató­mo­vé, brz­diť, v Ázii naopak aktu­ál­ne pre­bie­ha­jú doslo­va nuk­le­ár­ne pre­te­ky v zbro­je­ní. Hlav­ný­mi aktér­mi sú Pakis­tan, Čína a India. Prá­ve tá úspeš­ne otes­to­va­la medzi­kon­ti­nen­tál­nu rake­tu s dole­tom 3 500 kilo­met­rov. Ide o model…