Archive

Tag: ambasáda

Najmenej jeden zranený po raketovom útoku na americkú ambasádu v Bagdade

Naj­me­nej jed­na oso­ba utr­pe­la zra­ne­nia po tom, ako do are­álu ame­ric­kej amba­sá­dy v tzv. Zele­nej zóne v irac­kom hlav­nom mes­te Bag­dad dopad­li v nede­ľu pod­ve­čer tri rake­ty. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na neme­no­va­né­ho vyso­ko posta­ve­né­ho irac­ké­ho…

Tri kaťuše zasiahli americkú ambasádu v Bagdade

Tri z pia­tich rakiet, kto­ré v nede­ľu dopad­li do tzv. Zele­nej zóny irac­ké­ho hlav­né­ho mes­ta Bag­dad, zasiah­li pria­mo kom­plex ame­ric­kej amba­sá­dy. Via­ce­ré ofi­ciál­ne irac­ké zdro­je potvr­di­li, že tri rake­ty typu Kaťu­ša zasiah­li reštau­rá­ciu a kan­tí­nu veľ­vys­la­nec­tva. Napriek via­ce­rým poku­som v…

Nahnevaní Iračania vtrhli na americkú ambasádu v Bagdade

Irac­kí mili­tan­ti zaú­to­či­li na ame­ric­kú amba­sá­du a pod­ľa agen­tú­ry AP sa im poda­ri­lo pre­ra­ziť bez­peč­nost­né záta­ra­sy. Agen­tú­ra refe­re­uje od svoj­ho vysla­né­ho repor­té­ra pria­mo na mies­te, že je počuť streľ­bu a v oblas­ti recep­cie sú pla­me­ne. Pod­ľa spra­vo­daj­cu AP jeden z…