Rozhovor s M. Balážom: Do armády sme neinvestovali 20 rokov. Aby bola obranyschopná, potrebuje novú techniku  

Michal Baláž, ria­di­teľ pod­ni­ku Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia, kto­rá len nedáv­no ohlá­si­la návrat výro­by legen­dár­nych Tat­ro­viek späť na Slo­ven­sko, nám pre­zra­dil, čím môže domá­ci pro­dukt vo sve­te kon­ku­ro­vať, pre­čo potre­bu­je armá­da obno­vu svoj­ho vozo­vé­ho par­ku a na čo nám budú vozid­lá na plat­for­me 8x8.

Začiat­kom leta ste Slo­ven­sku sláv­nost­ne odha­li­li návrat Tat­ry na Slo­ven­sko a pred­sta­vi­li svo­je plá­ny. Aký má pre Slo­ven­sko význam prí­chod Tat­rov­ky, čoby ďal­šej auto­mo­bil­ky?

Pre Slo­ven­sko to zna­me­ná hneď nie­koľ­ko dôle­ži­tých aspek­tov. Okrem toho, že tu máme – nazvi­me to – ďal­šiu auto­mo­bil­ku, na Slo­ven­sko sa postup­ne vra­cia výro­ba s vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou. Štát tak už nemu­sí vydá­vať zdro­je pri náku­pe náklad­ných terén­nych vozi­diel do zahra­ni­čia, ale v prí­pa­de kúpy tých­to vozi­diel s výro­bou na úze­mí Slo­ven­ska má taký­to výda­vok cha­rak­ter verej­nej inves­tí­cie. S Tat­rou pri­chá­dza do Tren­čí­na roz­voj regi­onál­ne­ho stro­jár­ske­ho prie­mys­lu, rast zamest­na­nos­ti a s tým, ruka v ruke, rast eko­no­mi­ky. Pre štát to tiež zna­me­ná, že bude mať na Slo­ven­sku par­tne­ra, kto­rý je schop­ný zabez­pe­čiť výro­bu a ser­vis vozi­diel urče­ných pre silo­vé zlož­ky, čo zna­me­ná obrov­skú úspo­ru verej­ných finan­cií. 

Tat­ra je his­to­ric­ky sil­no spä­tá so Slo­ven­sko. Azda kaž­dý si pamä­tá tat­rov­ky z det­stva. Vie však znač­ka dnes kon­ku­ro­vať zahra­nič­ným vozid­lám?

Uka­zu­je sa, že prá­ve Tat­ra sa stá­va význam­ným hrá­čom v oblas­ti špe­ciál­nych pod­voz­kov. Uve­de­né doka­zu­je nie len dodáv­ka vozi­diel pre Bel­gic­kú armá­du v stov­kách kusov, ale tiež sku­toč­nosť, že tie­to vozid­lá jaz­dia dokon­ca aj v Spo­je­ných štá­toch, západ­nej Euró­pe, Izra­e­li, či Indii. A ocho­ta ich nahra­diť nie je. Prá­ve naopak, stup­ňu­jú sa sna­hy mno­hých štá­tov o loka­li­zá­ciu výro­by, kto­rá je naprí­klad už v súčas­nos­ti v Indii, na Stred­nom výcho­de a pri­pra­vu­je sa ďal­šia loka­li­zá­cia v Juž­nej Ame­ri­ke.

Keď sa baví­me o špe­cia­li­zo­va­ných pod­voz­koch do ťaž­ké­ho teré­nu, tak Tat­ra kva­li­ta­tív­ne a rov­na­ko aj ceno­vo im doká­že hra­vo kon­ku­ro­vať. Uka­zu­je sa to aj pri medzi­ná­rod­ných ten­droch v zahra­ni­čí, kde sa Tat­ra stá­va čoraz popu­lár­nej­šou.

Tak­že ak to zhr­nie­me v skrat­ke – čím je súčas­ná Tat­ra pod­ľa vás špe­ciál­na?

Bez­po­chy­by je to špe­cia­li­zo­va­ným pod­voz­kom, kto­rý napriek svo­jej niž­šej výš­ke má naj­lep­šiu prie­chod­nosť teré­nom. Dovo­lí­me si pove­dať, že o jed­ny z naj­lep­ších vozi­diel vo svo­jej kate­gó­rii, čoho dôka­zom sú vyš­šie meno­va­né refe­ren­cie, ale aj fakt, že tie­to autá využí­va­jú ozb­ro­je­né sily člen­ských štá­tov NATO a slú­žia tiež záchran­ným zlož­kám, čo sme moh­li vidieť prá­ve pri hase­ní nedáv­nych požia­rov v Gréc­ku. Prá­ve za pomo­ci vozi­diel znač­ky Tat­ra sa tu poda­ri­lo situ­áciu zvlád­nuť rých­lo a efek­tív­ne, na čom mali tie­to vozid­lá nema­lý podiel.

Pre­čo sa Tat­ra vra­cia na Slo­ven­sko prá­ve teraz? Súvi­sí to s vyhlá­se­ním záme­ru obno­vy vozo­vé­ho par­ku pre OS SR?

Tat­ra využí­va­la kva­li­fi­ko­va­né pra­co­vis­ko na Slo­ven­sku aj dote­raz v ses­ter­skej spo­loč­nos­ti hlav­ne na výro­bu vyso­koš­pe­cia­li­zo­va­ných pod­voz­kov pre bojo­vé plat­for­my, kto­ré mali cha­rak­ter malých sérií. Vďa­ka také­mu­to prí­stu­pu sa na našom úze­mí poda­ri­lo vycho­vať šká­lu fle­xi­bil­ných odbor­ní­kov, kto­rí sú schop­ní zvlád­nuť pro­jek­to­vý typ výro­by, cha­rak­te­ris­tic­kú čas­tou zme­nu typov vozi­diel. Vplyv na roz­hod­nu­tie o plno­hod­not­nom roz­ší­re­ní výro­by vo for­me dcér­skej spo­loč­nos­ti na našom úze­mí má, samoz­rej­me, zámer obno­vy vozo­vé­ho par­ku OS SR, kto­rý dáva veľ­ký poten­ciál väč­šie­mu roz­ší­re­niu výro­by.

Minis­ter­stvo obra­ny SR chce naku­po­vať tech­ni­ku za stov­ky mili­ó­nov eur v čase, kedy sa Slo­ven­sko ešte stá­le nepoz­vie­cha­lo z pan­de­mic­kej krí­zy. Je toto pod­ľa vás dob­rý krok?

Minis­ter­stvo má obrov­ský inves­tič­ný dlh v podo­be 20 rokov, počas kto­rých sa do OS SR nein­ves­to­va­lo sko­ro nič. Naša armá­da pra­cu­je vo väč­ši­ne oblas­tí s extrém­ne zasta­ra­nou tech­ni­kou. V tom­to prí­pa­de už nemô­že­me pole­mi­zo­vať o tom, či je to dob­rý ale­bo zlý krok. Už sa to sta­lo nevy­hnut­nos­ťou. Pri­čom úsi­lie MO SR musí­me už len pod­po­riť, nakoľ­ko ich čaká neľah­ká úlo­ha. Z obje­mu inves­tič­né­ho dlhu, kto­rý voči OS SR ako kra­ji­na máme, musí MO SR hľa­dať postup­ne pri­ori­ty, aby armá­du zacho­va­lo v prvom rade obra­ny­schop­nú a tiež aby zača­lo plniť aj svo­je záväz­ky v rám­ci NATO, kto­ré defi­nu­jú, akú úro­veň obra­ny­schop­nos­ti by sme mali dosiah­nuť. Okrem toho sme si prá­ve v tých­to časoch, kedy vrcho­lí krí­za s polo­vo­dič­mi uve­do­mi­li, aké dôle­ži­té je mať stra­te­gic­kú výro­bu doma, tak­po­ve­diac poru­ke. V prí­pa­de armád­nej tech­ni­ky to pla­tí obzvlášť.

Roz­umie­me. Napriek tomu sa natís­ka otáz­ka – potre­bu­je Slo­ven­sko vôbec vozid­lá 8x8? Nesta­čia nám náklad­né vozid­lá a páso­vá tech­ni­ka?

Náklad­né vozid­lá slú­žia ako logis­tic­ká pod­po­ra pre zabez­pe­če­nie bojo­vých prá­po­rov. Páso­vá tech­ni­ka je zákla­dom ťaž­kej mecha­ni­zo­va­nej bri­gá­dy, kto­rá potre­bu­je ako pod­po­ru náklad­né vozid­lá. Nie je však mož­né, aby ťaž­ká bri­gá­da zasa­ho­va­la v kaž­dej požia­dav­ke, kto­rá je zne­se­ná na OS SR. Pre také­to prí­pa­dy sa tvo­ria ľah­ké a stred­né bri­gá­dy, kto­ré sú schop­nej­šie rých­lej­šie­ho pre­su­nu do bojo­vých ope­rá­cií. Tre­ba podot­knúť, že súbež­ne ich cena je výraz­ne niž­šia, ako pri páso­vej plat­for­me. Ak by sme chce­li na úze­mí Slo­ven­ska vybu­do­vať všet­ky bojo­vé bri­gá­dy na páso­vej plat­for­me, muse­li by sme vyna­lo­žiť zdro­je, kto­ré by nám v štá­te chý­ba­li v iných rezor­toch.

Využi­tie zdro­jov prá­ve aj na vozid­lá 8x8 tak zni­žu­je potre­bu vyna­kla­da­nia zdro­jov na ove­ľa drah­šiu páso­vú plat­for­mu, kto­rej počty sa na zákla­de uve­de­né­ho moh­li zní­žiť na súčas­nú požia­dav­ku. Čiže, uve­de­né roz­hod­nu­tie MO SR ber­me ako hlav­ne eko­no­mic­ké roz­hod­nu­tie, kto­ré umož­ňu­je opti­ma­li­zá­ciu potreb­ných zdro­jov na inves­tí­cie do tech­ni­ky OS SR.

Bude­te sa teda uchá­dzať v ten­dri Minis­ter­stva obra­ny SR? Ak áno, budú to exis­tu­jú­ci­mi pro­duk­ta­mi, ale­bo slo­ven­ská Tat­ra prí­de aj s nie­čím vlast­ným?

K našej stra­té­gii sa v tom­to sme­re zatiaľ nech­ce­me vyjad­ro­vať. Je to prí­liš cit­li­vá zále­ži­tosť. Pre MO SR musí­me pri­pra­viť pro­dukt, kto­rý bude pre­dov­šet­kým akcep­to­va­teľ­ný pre ich požia­dav­ky. A to bude­me vedieť vyhod­no­tiť až po zve­rej­ne­ní ten­dra.