Bell sa zapojil do Kanadského konzorcia pre pokročilú vzdušnú mobilitu

Spo­loč­nosť Bell, kto­rá pod­po­ru­je vývoj integ­ro­va­ných eko­sys­té­mov svo­jich par­tne­rov, sa zapo­ji­la do Kanad­ské­ho kon­zor­cia pre pokro­či­lú vzduš­nú mobi­li­tu (Cana­dian Advan­ced Air Mobi­li­ty Con­sor­tium), aby pomoh­la Kana­de stať sa sve­to­vým líd­rom na poli pokro­či­lých vzduš­ných tech­no­ló­gií. Sku­pi­na pozos­tá­va­jú­ca z via­ce­rých zúčast­ne­ných strán a zalo­že­ná Cana­dian Air Mobi­li­ty a Nati­onal Rese­arch Coun­cil of Cana­da (NRC) má za cieľ zefek­tív­niť výskum, vývoj a komerč­nú pre­vádz­ku v oblas­ti pokro­či­lej letec­kej mobi­li­ty.

Ino­vač­ný tím Bel­lu v súčas­nos­ti pra­cu­je na vývo­ji a tes­to­va­ní bez­pi­lot­né­ho náklad­né­ho pros­tried­ku Auto­no­mous Pod Tran­s­port (APT). Jed­ná sa o dron z rodi­ny eVTOL (elek­tro­nic­kých zaria­de­ní s ver­ti­kál­nym vzle­tom a pri­stá­tím), kto­rý je schop­ný pre­pra­vo­vať náklad s hmot­nos­ťou až 32 kg. Zákla­dy tej­to ino­va­tív­nej plat­for­my vyvi­nul Bell Tex­tron vo svo­jom kanad­skom závo­de v Mira­be­le (Que­bec).

Ino­vač­né tímy vo Fort Worth a Mira­be­le pra­cu­jú na vývo­ji a výro­be nové­ho rie­še­nia pre plne­nie širo­ké­ho spek­tra misií, od doru­čo­va­nia balí­kov či zdra­vot­níc­kej pre­pra­vy až po pod­po­ru voja­kov. V spo­lu­prá­ci s NASA nedáv­no absol­vo­val dron APT pred­prog­ra­mo­va­ný leto­vý okruh dĺž­ky 10 míľ vo Fort Worth, pri kto­rom úspeš­ne demon­štro­val svo­je schop­nos­ti bez­peč­ne sa pohy­bo­vať v hus­tej leto­vej pre­vádz­ke s využi­tím anti­ko­líz­nych sys­té­mov (Detect and Avo­id) až po let za hra­ni­cu vizu­ál­ne­ho dohľa­du pilo­ta. Ino­vač­ný tím v Mira­be­le tiež zohral kľú­čo­vú úlo­hu v tes­to­va­ní sklá­pa­cích roto­rov v prs­ten­coch pre Bell Nexus 4EX, kto­rý bol prvý­krát pred­ve­de­ný na výsta­ve CES 2020. Tímy Bel­lu usi­lov­ne pra­cu­jú na výsku­me a vývo­ji bez­pi­lot­ných letec­kých tech­no­ló­gií, kto­ré zákaz­ní­kom ponúk­nu pôso­bi­vý záži­tok. 

Spo­loč­nosť Bell, ako jeden zo čle­nov CAAM, posky­tu­je svo­je roz­siah­le zna­los­ti a skú­se­nos­ti v oblas­ti vývo­ja a výro­by integ­ro­va­ných eko­sys­té­mov pokro­či­lej vzduš­nej mobi­li­ty (Advan­ced Air Mobi­li­ty- AAM) v Kana­de. Spo­lu­prá­ca a otvo­re­ná dis­ku­sia o infra­štruk­tú­re, regu­lá­cii, pre­vádz­ko­vom a tech­nic­kom zabez­pe­če­ní otvá­ra ces­tu pre využi­tie ino­va­tív­nych rie­še­ní v bez­pi­lot­ných náklad­ných dro­noch APT. Vďa­ka tým­to par­tner­stvám sa spo­loč­nosť Bell pri­bli­žu­je k tomu, aby pred­sta­vi­la vyspe­lé rie­še­nia ver­ti­kál­ne­ho vzle­tu a pri­stá­tia v mest­ských oblas­tiach, ako je Van­cou­ver.