VIDEO: Nový taliansky dron vydrží vo vzduchu 24 hodín. Prvé testy má za sebou

Nový mul­ti­funkč­ný armád­ny dron vyvi­nu­tý talian­skou  spo­loč­nos­ťou Leonar­do má za sebou prvý skú­šob­ný let. Fal­co Xplo­rer vzlie­tol z letec­kej základ­ne Tra­pa­ni na Sicí­lií. Po 60 minú­to­vom lete úspeš­ne pri­stál. Pôj­de tak o naj­väč­šie bez­pi­lot­né lie­tad­lo, kto­ré talian­ska spo­loč­nosť uve­die na trh.

Xplo­rer bol pred­sta­ve­ný minu­lý rok na Paríž­skej letec­kej výsta­ve. Jeho maxi­mál­na leto­vá hmot­nosť je 1,3 tony a maxi­mál­ne leto­vé zaťa­že­nie 350 kilo­gra­mov.  Talian­ska fir­ma ponú­ka dron s rada­rom Gab­bia­no T‑80, elek­tro­nic­kým spra­vo­daj­ským sys­té­mom SAGE a elek­tro­op­tic­kou otoč­nou vežou na moni­to­ro­va­nie oko­lia. Je to v pora­dí tre­tie bez­pi­lot­né lie­tad­lo v rodi­ne Fal­co a ponú­ka naj­väč­šiu výdrž. Vo vzdu­chu vzdr­ží celý deň.

Bez­pi­lot­ný dron je urče­ný pre civil­ných aj vojen­ských zákaz­ní­kov. Leonar­do vo svo­jom vyhlá­se­ní uvá­dza, že Xplo­rer nepod­lie­ha obme­dze­niam Medzi­ná­rod­nej doho­dy o obcho­de so zbra­ňa­mi (ITAR), vďa­ka tomu je dostup­ný na vývoz do celé­ho sve­ta aj pre súkrom­né fir­my. Uplat­ne­nie by si pod­ľa spo­loč­nos­ti mal nájsť dokon­ca aj v poľ­no­hos­po­dár­stve.

Medzi aktu­ál­nych zákaz­ní­kov pro­jek­tu Fal­co pat­rí OSN a agen­tú­ra  Európ­skej únie pre pohra­nič­nú ochra­nu Fron­tex. Záu­jem pre­ja­vil aj Pakis­tan, Saud­ská Ará­bia, Jor­dán­sko a Turk­me­nis­tan.