VIDEO: Britské námorníctvo predstavuje svoje najdrahšie stíhačky F‑35B s kolmým štartom

Brit­ské F‑35B Light­nings dokon­či­li prvú fázu pre­vádz­ko­vých tes­tov na palu­be HMS Que­en Eli­za­beth v USA. Veľ­ká Bri­tá­nia plá­nu­je ostro nasa­diť tie­to lie­tad­lá v roku 2021 po dokon­če­ní všet­kých tes­tov a cer­ti­fi­ká­cii.

Variant B stí­hač­ky F‑35 je s krát­kym vzle­tom a zvis­lým prí­stá­tím. Je urče­ný pre lie­tad­lo­vé lode bez  kata­pul­tu. Ide o najd­rah­šiu ver­ziu stí­hač­ky s cenou až 150 mili­ó­nov dolá­rov za kus.

Adre­na­lí­no­vú akciu na palu­be zachy­til foto­graf Dan Shep­herd.