Rusi začali voziť turistov do Sýrie

Rus­ká vlá­da to kvô­li bez­peč­nos­ti nevi­dí rada, no rus­ké ces­tov­né kan­ce­lá­rie Kili­man­džá­ro a Zázrak zača­li posie­lať turis­tov na zájaz­dy do Sýrie. Súčas­ťou dovo­len­ky má byť náv­šte­va sied­mych sýr­skych miest plus pre­hliad­ka hlav­né­ho mes­ta Liba­no­nu – Bej­rú­tu, kto­rý fun­gu­je ako štar­to­va­cí bod.

Súčas­ťou osem­den­né­ho výle­tu je pre­hliad­ka Damas­ku, Alep­pa a sta­ro­ve­ké­ho rím­ske­ho mes­ta Pal­my­ra, kto­rá je pre­zý­va­ná ako „Neves­ta púš­te.“ Cena zájaz­du začí­na na 1950 dolá­roch, tá však neza­hr­ňu­je leten­ky, víza ani pois­te­nie.

Rus­ká fede­rál­na agen­tú­ra pre ces­tov­ný ruch vyda­la na zákla­de správ z médií o zájaz­doch odpo­rú­ča­nie všet­kým ces­tov­ným kan­ce­lá­riám, aby pre­sta­li ponú­kať výle­ty do Sýrie , a odpo­ru­či­la rus­kým turis­tom, aby sa vyhli výle­tom do kra­ji­ny až do „nor­ma­li­zá­cie situ­ácie“.

Ces­tov­ná spo­loč­nosť Kili­man­džá­ro „odpo­rú­ča­nie” zobra­lo váž­ne a zru­ši­lo všet­ky plá­no­va­né zájaz­dy do Sýrie.

Ich prvá exkur­zia do Sýrie sa usku­toč­ni­la v októb­ri. Spo­loč­nosť ozná­mi­la plá­ny na ďal­šie ces­ty 3. aprí­la 2020 na svo­jej webo­vej strán­ke pred­tým, ako sa roz­hod­la vypus­tiť Sýriu zo svoj­ho zozna­mu des­ti­ná­cií.

Spo­loč­nosť Zázrak od výle­tov do Sýrie zatiaľ neod­stú­pi­la. Na svo­jej webo­vej strán­ke uvied­la, že prvá plá­no­va­ná ces­ta do Sýrie sa usku­toč­ní 14. mar­ca 2020. V popi­se zájaz­du spo­loč­nosť upo­zor­ňu­je poten­ciál­nych turis­tov na mož­né nebez­pe­čie pri náv­šte­ve kra­ji­ny, kto­rá je upro­stred občian­skej voj­ny.

Zdroj:BBC