VIDEO: Ako sa parkuje so stíhačkou na lietadlovej lodi? Na hrane…

Nie­kto­rí majú celý život prob­lém s pozdĺž­nym para­ko­va­ním. A to auto má šty­ri až päť met­rov, na roz­diel od lie­tad­la vie cúvať a z par­ko­va­cie­ho mies­ta sa obvyk­le nedá spad­núť do mora.

Tu si môže­te pozrieť, ako sa par­ku­je na lie­tad­lo­vej lodi so stí­ha­cím lie­tad­lom Boeing EA 18 Gro­wler. Pilot je na hra­ne lode a plne odká­za­ný na palub­ný per­so­nál. Jeden zlý pohyb a 70 mili­ó­nov eur ide doslo­va ku dnu…

 

Máte prob­lém s pozdĺž­nym par­ko­va­ním? from r/SweatyPalms